Skip to main content

La sfârșitul anului 2022, a intrat în vigoare Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (Legea 361/2022). Aceasta lege reprezintă cadrul național de protecție a persoanelor care raportează încălcări ale legii, susceptibile/potențiale sau produse deja, în cadrul autorităților și instituțiilor publice, sau persoanelor juridice de drept public/privat în care au lucrat/lucrează, cu care sunt ori au fost în contact prin intermediul activității profesionale.

În cuvinte simple, Legea 361/2022 vine să instituie un cadru legal de protecție a persoanelor care au cunoștință de încălcări ale legii din mediul profesional și care vor să raporteze aceste încălcări.

 1. Definiții

Prin încălcări ale legii se înțelege fapte, acțiuni sau inacțiuni, care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale aplicabile mai multor domenii, precum: achiziții publice, servicii, produse și piețe financiare, precum și prevenirea spălării banilor, siguranța și conformitatea produselor, siguranța transportului, protecția mediului, protecția consumatorilor, impozitarea societăților sau mecanisme care au ca scop obținerea unor avantaje fiscale (Încălcările).

Prin raportare se înțelege comunicarea orală sau scrisă de informații cu privire la Încălcări, efective sau potențiale – dacă exista suspiciuni rezonabile, transmisă către autoritățile sau persoanele competente să primească astfel de informații.

Prin avertizori se înțelege persoanele fizice care efectuează o raportare privind Încălcări despre care au luat la cunoștință într-un context profesional (Avertizori). Dintre persoanele care pot avea aceasta calitate, menționăm următoarele:

 • angajați/salariați,
 • persoanele care desfășoară o activitate independentă,
 • acționarii, persoanele care fac parte din organul de administrare, conducere sau supraveghere al unei societăți, membrii executivi ai consiliului de administrație,  precum și voluntarii și stagiarii, indiferent dacă sunt remunerați sau nu,
 • orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia,
 • persoanele care se află în timpul procesului de recrutare, negocieri precontractuale sau foști salariați.
 1. Modalități de raportare

Raportarea privind Încălcările se poate efectua prin intermediul canalelor interne, a celor externe, precum și prin divulgare publică, astfel:

 • raportarea internă – în cadrul organizației în care lucrează/a lucrat sau cu care colaborează, cu respectarea confidențialității Avertizorilor,
 • raportarea externă – către autoritatea publica sau instituția publica competentă, respectiv Agenția Națională de Integritate,
 • divulgarea publică – divulgarea în spațiul public a informațiilor privind Încălcările (exemplu: in presa). În acest caz, raportarea se face cu respectarea uneia dintre următoarele condiții: (i) au raportat anterior, fie intern și extern, fie direct doar extern și consideră că nu au fost întreprinse măsuri corespunzătoare sau (ii) există motive întemeiate să creadă că Încălcările privesc un pericol iminent sau evident pentru interesul public, un prejudiciu ce nu poate fi acoperit ori există un risc de represalii.

Avertizorul poate alege să raporteze prin intermediul canalelor interne sau externe, iar conform prevederilor Legii 361/2022, raportarea Încălcărilor se poate face și în mod anonim.

 1. Obligațiile persoanelor juridice de drept privat

Societățile care au cel puțin 50 de angajați au obligația instituirii canalelor interne și stabilirea procedurii de raportare internă, obligații ce intra în vigoare în data de 17 decembrie 2023. Cu alte cuvinte, până la termenul limită antemenționat, societățile vor trebui să implementeze politici prin care să creeze canalele de raportare, conform celor prevăzute de lege și proceduri care să asigure protecția Avertizorilor, conform rigorilor introduse de această lege.

Societățile care au mai puțin de 50 de lucrători nu au aceasta obligație, în aceasta ipoteză Avertizorii putând utiliza canalele externe de raportare.

Este interzisă întreprinderea oricărei forme de represalii împotriva Avertizorilor, precum: concedierea, suspendarea/modificarea contractului de munca/raportului de serviciu, retrogradarea sau împiedicarea promovării în munca, reducerea salariului sau modificarea programului de lucru. Pentru a fi protejați împotriva unor astfel de represalii, Avertizorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să fie persoane care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la Încălcări într-un context profesional;
 • să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la Încălcări erau adevărate la momentul raportării;
 • să fi efectuat o raportare internă, externă sau o divulgare publică.
 1. Sancțiuni

Nerespectarea obligațiilor impuse de Legea 361/2022 poate atrage sancțiuni de natură civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

 1. Excepții de la aplicarea legii

Legea 361/2022 nu se aplică încălcărilor în materia achizițiilor publice în domeniile apărării și securității naționale și nu aduce atingere: protecției informațiilor clasificate, secretului profesional al avocatului, confidențialității informațiilor medicale, secretului deliberărilor judiciare și normelor de procedură penală.